ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

Μειωμένη θητεία 3μηνης διάρκειας δικαιούνται:
Ο χήρος πατέρας που έχει ένα τουλάχιστον ανήλικο ή ανίκανο για κάθε εργασία άγαμο παιδί
Ο πατέρας που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία και ένα τουλάχιστον ανήλικο, ή ανίκανο για κάθε εργασία, άγαμο παιδί
Σύμφωνα με το Ν.2984/2002, οι οπλίτες που προέρχονται από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους στις χώρες αυτές και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους
Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας τον Ιούλιο του 2008, οι ομογενείς που έχουν την αλβανική υπηκοότητα και αποκτούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την ελληνική θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν τρίμηνη στρατιωτική θητεία. Με αυτό τον τρόπο οι ομογενείς εξ Αλβανίας εξομοιώνονται με τους ομογενείς που αποκτούν την ελληνική υπηκοότητα και προέρχονται από χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού ή την Τουρκία.

Μειωμένη θητεία 6μηνης διάρκειας δικαιούνται:
Όλοι οι αδελφοί σε οικογένειες με έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς oι δυο μεγαλύτεροι αδελφοί σε οικογένειες με πέντε ζώντα αδέλφια
Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων
Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός ή αδελφός προσώπου που αποβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής
Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δυο γονείς είναι ανίκανοι για εργασία ή έχουν πεθάνει.
Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, για τους οποίους προβλέπεται και η τμηματική εκπλήρωση της θητείας (2 τουλάχιστον μηνών κάθε φορά)
Όποιος υπηρέτησε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών
Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται στα μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απόκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας
Ο έχων σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία
Μειωμένη θητεία 8μηνης διάρκειας δικαιούνται
Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδερφός από 3 ζώντα αδέρφια
Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από 4 ζώντα αδέλφια
Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου
Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία
Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας, εφόσον δεν έχουν άλλο ικανό για κάθε εργασία ενήλικο τέκνο
Όσοι ανήκουν στις κλάσεις 1987 και παλαιότερες (γεννηθέντες το έτος 1966 και προηγούμενα) καθώς και όσοι ανεξαρτήτως κλάσεως έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, δικαιούνται να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μετά την εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας:

Έξι (6) μηνών, οι υπόχρεοι πλήρους θητείας:
Τεσσάρων (4) μηνών, οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας ή τριών (3) μηνών, εφόσον επιπλέον κριθούν ικανοί κατηγοριών τρίτης (Ι3) ή τέταρτης (Ι4)
Οι προαναφερόμενοι έχουν δικαίωμα να εκπληρώσουν και τμηματικά κατά δίμηνα τουλάχιστον, τη στρατιωτική τους υποχρέωση, εντός τριετίας από την αρχική τους κατάταξη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν από γάμο και όσα αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν
Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων
Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα
Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος
Χηρεία είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε και υφίσταται για έναν σύζυγο εξαιτίας θανάτου του άλλου. Αυτή παύει να υφίσταται με την τέλεση μεταγενέστε­ρου γάμου από τον επιζώντα σύζυγο
Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων
Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα γεννήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα γεννήθηκαν εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη
Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ). Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γίνεται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι διατελούν σε αναβολή για λόγους υγείας ή έχουν κριθεί ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) κρίνεται ταυτόχρονα και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση.

Η εκ νέου παραπομπή προς εξέταση όσων δεν έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία επιτρέπεται μόνο εφόσον από νεότερα επίσημα στοιχεία νοσοκομείων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού προκύπτει χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας τους.

Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι από αυτούς διατελούσαν σε αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η αναβολή τους διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της διακοπής.

Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συνολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του ξένου κράτους.

Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της αρμόδιας περιφέρειας ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks